Vedtægter

1 Navn og hjemsted
1.1
Foreningens navn er V. Vedsted Jagtforening
1.2 Foreningens hjemsted er 6760 Ribe. Kommune. Esbjerg

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er

bindende for foreningen.
2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område

og fremme deres interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.

4 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt

varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter
nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad
har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende
generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.
5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt
kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for
husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens

anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i ……… måned. Forslag,
der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest ….. dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og
indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig
indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af formand og / eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne

finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for
bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen
lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte

medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis
mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10 Bestyrelsen
10.1
Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af ….. medlemmer.
10.3 Valgperioden er ….. år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7) medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

11 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden,

henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til
kassereren.

12 Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller

sikre værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13 Revision
13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7,

reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave
løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i
overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende

medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre
jagtlforeninger under Jægerforbundet, således at foreningensaktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15 Opløsning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16 Ikrafttræden
16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den ….. måned 20…, træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen
den _ _ / _ _ 20_ _
den _ _ / _ _ 20_ _
Formand
den _ _ / _ _ 20_ _
Kasserer
den _ _ / _ _ 20_ _
Revisor
Godkendt af Danmarks Jægerforbund’s hovedbestyrelse
den _ _ / _ _ 20_ _
Direktør